Rekonstrukcija trafostanice “Penića kuća”

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: Bočac, Mrkonjić Grad
  • Godina: 2015.
  • Investitor: Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

Hidroelektrana Bočac predstavlja jedan od najvažnijih energetskih objekata u slivu rijeke Vrbas u Republici Srpskoj. Koristi 16,2 odsto ukupnog hidropotencijala Vrbasa sa pritokama i kao takva radi kao vršna elektrana sa sedmič­nim izravnavanjem. U cilju zadovoljavanja potreba za pitkom vodom u fazi izgradnje HE Bočac, izgrađena je i trafostanica „Penića kuća“ sa koje se električnom energijom napajaju pumpne stanice pitke vode. Uzimajući u obzir neophodnost prošire­nja kapaciteta trafostanice, kao i dotrajalost opreme urađena je rekonstrukcija kom­pletne trafostanice.

Radovi Elnos Grupe

Elnos Grupa je završila projekat rekonstrukcije trafostanice „Penića kuća“, koja je obuhva­tala izgradnju potpuno nove montažno-beton­ske trafostanice za napajanje pumpne stanice pitke vode.

Trafo­stanica je proširena i adaptirana zamjenom postojeće opreme, koja je u funkciji od početka rada elektrane.

Rekonstrukcija stare stubne trafostanice, osim izgradnje nove montažno-betonske TS 35/0,4 kV, obuhvatala je ugradnju transforma­tora snage 400 kVA, SN bloka sa četiri ćelije 35 kV i niskonaponskog razvodnog postrojenja 0,4 kV, te izradu uzemljenja i opštih instalacija tra­fostanice.