Novi uspješan projekat Elnosa BL: Prva toplana na biomasu u BiH

Vijesti | 21 Maja, 2014

Elnos BL i IEE, u saradnji sa Opštinom Gradiška, u rekordnom roku završili projekat „Toplana“ Gradiška koji će donijeti pozitivne ekonomske i ekološke efekte, poboljšanje kvaliteta i pouzdanosti napajanja krajnjih korisnika i stvaranje mogućnosti za nova radna mjesta


04/04/2014

Projekat privatno-javnog partnerstva sa Opštinom Gradiška, koji je pokrenula i koordinirala kompanija IEE Banjaluka, a Elnos BL bio glavni izvođač radova, pokazuje da je i u Bosni i Hercegovini moguće imati kompaniju koja se bavi toplifikacijom, a koja može ekonomski pozitivno poslovati.

Kompletan projekat prelaska sa mazuta na biomasu realizovan je za dva i po mjeseca.

Koncept unapređivanja postojećeg toplifikacijskog sistema, izgrađenog sedamdesetih godina, baziran je na uvođenju biomase kao goriva. Ovo je zahtijevalo  rekonstrukciju sistema, u kojoj je zadržan postojeći kotlovski dio, ukupnog kapaciteta 11 MWt,  a zamijenjen  gorionički, odnosno ložišni dio sistema, ugradnjom dva pojedina ložišta na sječku drveta, kapaciteta 2×6 MWt.

Posebno je značajno što je kompletan projekat realizovan uz angažovanje domaće nauke, mašinske i građevinske operative i uz odličnu saradnju sa lokalnom zajednicom. IEE Banjaluka je investitor i nosilac projekta, dok je Elnos BL glavni izvođač radova i jemac za dobro izvršenje posla. Na projektu je bilo angažovano desetak domaćih izvođača radova.

Toplana na biomasu počela je sa radom 31. decembra 2013, a svečano je promovisana u aprilu tekuće godine. “Građani su dobili kvalitetno grijanje, koje je najjeftinije u BiH, opština se oslobodila subvencija prema ‘Toplani’ i godišnjih gubitaka od 1,7 miliona KM, a očekujemo i godišnje prihode od 200.000 do 400.000 KM. Smanjili smo i emisiju štetnih gasova i po tom pitanju smo ušli u Evropu”, ovom prilikom naglasio je načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović.

Prema najavama menadžementa “Toplane”, po prestanku sezone grijanja slijedi rekonstrukcija cjelokupne vrelovodne mreže i toplifikacionih stanica. U sljedećim godinama, nakon potpune uspostave funkcionisanja projektovanog rješenja, kao sljedeća faza nameće se uvođenje efikasne kogeneracijske proizvodnje, što će omogućiti funkcionisanje sistema tokom cijele godine.

Projekat „Toplane“ Gradiška je prvi značajniji energetski kapacitet daljinskog grijanja na bazi obnovljivog izvora energije u RS i BiH, a napor koji su učinili Elnos BL i IEE sigurno će da utre put ka jednom novom pristupu u razvoju toplifikacijskih sistema u pravcu ekonomičnosti, profitabilnosti i održivosti. Važno je napomenuti da je ovaj projekat u skaldu sa EU direktivom i da je primjenljiv i za ostale lokalne zajednice u BiH i regionu.

Biomasa

Pod biomasom se u energetskom smislu podrazumijevaju otpaci od poljoprivredne i industrijske proizvodnje (drvna industrija, šumarstvo itd.). Važno je naglasiti da se radi o domaćem i obnovljivom energetskom resursu, koji ne doprinosi efektu staklene bašte, što ga čini idealnom zamjenom za skupa i uvozna goriva, kao što je mazut.