Mini-hidroelektrana „Kućna turbina“ u HE Bočac, 710 kVA

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: Bočac, Mrkonjić Grad, BiH
  • Godina: 2015
  • Investitor: Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

U okviru projekta Rekonstrukcija sopstvene potrošnje HE Bočac, izgrađena je Kućna turbina (hidroagregat) snage 710 kVA, koja proizvedenu energiju putem 35 kV dalekovoda, plasira na 35 kV sabirnice rasklopnog postrojenja, a zatim preko kućnih transformatora 35/0.4 kV distri­buira na sopstvenu potrošnju.

Kućna turbina osim uloge napajanja i eventualne rezerve vlastite potrošnje, u periodu malih voda, treba da smanji rad agregata HE Bočac u pogledu obezbjeđenja biološkog minimuma, odnosno dopunjavanja kompenzacionog bazena. U periodu velikih voda, kućna turbina bi ener­getski iskoristila dio suvišnog protoka koji bi se morao regulisati prelivom.

Radovi Elnos Grupe

Ugovor za rekonstrukciju sopstvene potrošnje, odnosno izgradnju pomenute turbine je obuhvatio izradu projektne dokumentacije građevinske, mašinske i elektro faze, te izvođenje radova po pojedinim fazama., i predstavlja prvi projekat ovakve vrste za našu kompaniju.

Kućna turbina je u potpunosti automatizo­vana i predviđena za rad bez posade, a koncept upravljanja turbinom zasnovan je na SCADA har­dveru i softveru, koji omogućava praćenje stanja pojedinih elemenata, kao i upravljanje pojedi­nim elementima hidroelektrane. Hidroelektrana je projektovana za rad paralelno u mreži i za izolovani (ostrvski) rad u slučaju ograničenog i kontrolisanog opterećenja.

Fotografije sa ovog projekta