Trafostanica 110/35/10 kV Ralja

  • Zemlja: Srbija
  • Lokacija: Sopot, Serbia
  • Godina: 2014.
  • Investitor: Elektrodistribucija Beograd, Srbija
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

Trafostanica 110/35/10 kV Beograd 18-Ralja puštena je u pogon 1982. godine, a preko mreže 35 i 10 kV napaja električnom energijom šuma­dijsko područje mreže Elektrodistribucije Beograd. Ovaj energetski objekat ima instaliranu snagu 2×31,5 MVA.

Nova, savremena oprema u TS Ralja obezbjeđuje potrošačima znatno veći stepen kvaliteta u napajanju električnom energijom i pouzdanu infrastrukturu, kao preduslov daljeg razvoja elektroenergetskog sistema.

Radovi Elnos Grupe

Elnos BL Beograd bio je zadužen za građevinske i elektromontažne radove na velikoj rekonstrukciji TS 110/35/10 kV Beo­grad 18-Ralja. Građevinski radovi obuhvatali su izradu novog kablovskog kanala, otvora za prolaz energetskih i komand­no-signalnih kablova i kablovsku kanalizaciju za uvod energetskih kablova u nove ćelije razvod­nog postrojenja 35 kV. Na TS Beograd 18-Ralja ugrađena je savre­mena oprema koja obuhvata 35 kV gasom SF6 izolovane ćelije, i to ukupno osam ćelija. Sistem zaštite i upravljanja je integrisani sistem sa mikroprocesorskim zaštitnim uređajima i sta­ničnim računarom, a u predstojećem periodu predviđeno je povezivanje na postojeću daljin­sku stanicu za vezu sa dispečerskim centrom upravljanja.