Prva faza rekonstrukcije TS 110/35/20 kV Bečej

Vijesti | 6 Juna, 2014

30/05/2014
Elnos BL Beograd izvodi kompletene građevinske radove u okviru rekonstrukcije TS 110/35/20 kV Bečej. Investitor kompletne rekonstrukcije je Elektrovojvodina, Novi Sad. Svaka od faza je karakteristična i nosi sa sobom posebne izazove.

Projektom je predviđeno da se radovi izvedu u tri faze. Svaka od faza je karakteristična i nosi sa sobom posebne izazove. U toku je prva faza rekonstrukcije kojom je obuhvaćeno izvođenje grubih građevinskih radova na 35 kV postrojenju, kao i na tri nova temelja transformatora.

Trenutno su aktuelni slijedeći radovi:

-izrada pristupnog puta za transport tri transformatora,

-montaža čelične konstrukcije nosača aparata tri trafo polja,

-montaža rešetki i šina na temeljima i kadama transformatora,

-izrada drugog pregradnog protivpožarnog zida i

-demontaža čelične konstrukcije spoljnog postrojenja 35 kV.

Na ovom projektu posvećuje se posebna pažnja bezbjednosti na radu, jer se rekonstrukcija izvodi „pod naponom“. Odnosno, za vrijeme rekonstrukcije neće se prekidati distribucija električne energije krajnjim korisnicima.