Dalekovodi 400, 220 i 110 kV

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Godina: od 2005. do 2008.
  • Investitor: Elektroprenos BiH, Elektro Doboj, Elektro-Hercegovina; Siemens, Beč
  • Status: završen projekat
  • Dužina: cca 1.110,00 km

Značaj projekta

Jedan od najznačajnijih projekata u procesu modernizacije prenosne mreže Bosne i Hercegovine je projekat POWER III, koji je implementiran u nekoliko podprojekata. Elnos BL ima značajan udio u realizaciji projekta POWER III – SCADA i Telekomunikacije/EMS. Realizacijom ovog projekta omogućen je uspješan i efikasan rad prenosnog i dispečerskog sistema u elektroenergetskom sektoru BiH, što doprinosi povezivanju BiH sa prvom UCTE zonom, a BiH kompanijama za proizvodnju električne energije otvara direktan pristup na tržište jugoistočne Evrope i daje mogućnost boljih finansijskih efekata.

Radovi Elnos Grupe

Najveći dio učešća Elnosovog tima u projektu POWER III vezan je za instalaciju optičke zaštitne užadi OPGW na dalekovodima nazivnog napona do 400 kV. U periodu od 2005. do 2007. godine, Elnos BL je u BiH instalirao oko 1.000 km OPGW-a. Rad na ovom projektu nastavljen je i u 2008. godini na dalekovodima naponskog nivoa 35 kV, na kojima smo instalirali oko 110 km OPGW-a.