Mini-hidroelektrana Zapeće Kneževo

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: Kneževo
  • Godina: 2015.
  • Investitor: „EHE“ d.o.o. Banjaluka
  • Status: završen projekat

Značaj projekta

Mini-hidroelektrana „Zapeće“ je protočna hidroelektrana bez akumulacije, a rad elektrane je predviđen automatski, bez posade sa daljinskim upravljanjem. Instalisana snaga ove hidroelektrane je 3,4 MW, a planiranom godišnjom proizvodnjom obzbijediće se dovoljna količina električne energije za snabdijevanje 5.200 domaćinstava.

Radovi Elnos Grupe

Prema ugovoru sa investitorom „EHE“ Banjaluka, Elnos Grupa je bila zadužena za izvođenje kompletnih elektroinstalacionih radova i radova na montaži elektroenergetske opreme.

Nakon usaglašavanja dinamičkog plana sa izvođačima građevinske i mašinske faze, u periodu od dva i po mjeseca, završena je montaža elektroinstalacija, srednjenaponskog postrojenja, ormara sopstvene potrošnje, step-up transformatora, upravljačko zaštitnih ormara, neophodnog razvoda komandno signalnih i energetskih NN i SN kablova, te montaža mjerne opreme na vodozahvatu.

U maju 2015. izvršeno je prvo probno priključenje, odnosno sinhronizacija elektrane na mrežu.

Fotografije sa ovog projekta