Rekonstrukcija Toplane Gradiška

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: Gradiška, BiH
  • Godina: 2013.
  • Investitor: Opština Gradiška
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

Projekat „Toplana“ Gradiška je prvi značajniji energetski kapacitet daljinskog grijanja na bazi obnovljivog izvora energije u RS i BiH. Ovaj projekat donio je pozitivne ekonomske i ekološke efekte, poboljšanje kvaliteta i pouzdanost napajanja krajnjih korisnika.

Takođe, ovim projektom su stvorene mogućnosti za nova radna mjesta.

 Radovi Elnos Grupe

Koncept unapređivanja postojećeg toplifikacijskog sistema, izgrađenog sedamdesetih godina, baziran je na uvođenju biomase kao goriva. Ovo je zahtijevalo rekonstrukciju sistema, u kojoj je zadržan postojeći kotlovski dio, ukupnog kapaciteta 11 MWt, a zamijenjen gorionički, odnosno ložišni dio sistema, ugradnjom dva pojedina ložišta na sječku drveta, kapaciteta 2×6 MWt. Pored toga, važan segment u rekonstrukciji sistema imala je uspostava lanca snabdijevanja biomasom.

Kompletan projekat prelaska sa mazuta na biomasu realizovan je za dva i po mjeseca.

Tehnološko rješenje koje je primijenjeno u rekonstrukciji sistema u Gradišci bazira se na zamjeni postojećih gorionika na mazut, jednog od kotlova, gasifikacijskim ložištem, čija je specifičnost modularna konstrukcija, koja omogućuje da se iz goriva kao što je biomasa izvuče maksimum. Biomasa se u prvom segmentu ložišta gasifikuje, a onda ta proizvedena gasna faza dogorijeva, da bi se u sam kotao uveli produkti sagorijevanja na temperaturi 1.200 do 1.300oC. Visok stepen automatizacije i potpune kontrole svih parametara procesa omogućava u kotlu uslove veoma slične onima koje je kotao imao sagorijevajući mazut, uz visok stepen efikasnosti sistema.