Trafostanica 400 kV Vietas

  • Lokacija: HE Vietas
  • Investitor: Vattenfall, Švedska
  • Glavni ugovarač: ABB, Švedska
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta:

Trafostanica Vietas nalazi se u okviru jedne od najvećih planinskih hidroelektrana na svijetu, hidroelektrane Vietas. Ova hidroelektrana je među najvećim postrojenjima kompanije Vattenfall, a druga je najzapadnija hidroelektrana na slivu rijeke Luleelven. Snaga HE Vietas je 306 MW, a godišnje proizvede 1.124 GWh električne energije. Modernizacijom trafostanice, koja obuhvata i isporuku i montažu novog transformatora, povećana je sigurnost isporuke električne energije.

Posao Elnos Grupe:

Projekat modernizacije trafostanice Vietas obuhvatao je: montažu visokonaponske opreme i sabirnica 400 kV, rekonstrukciju ulaza i izlaza dalekovoda 400 kV, polaganje 20 kV kabla za vezu generatora sa transformatorom, polaganje komandno signalnih kablova i montažu ormara zaštite.